`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


新建单元格样式


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟通过对单元格的样式预设,创建指定的单元格样式后,再将其应用到指定的单元格可以极大的提高我们的工作效率。

可以在“开始"选项卡“样式”组内 “单元格样式"按钮,展开列表后单击“新建单元格样式"选项。


在弹出 “样式”对话框, “样式名”文本框中输入新建的样式名称,然后单击“格式”按钮进行设置我们需要的单元格样式。设置完成后,相当于把单元格的样式设置打包成一个快捷键,只要对目标区域执行此命令就可以便捷的设置单元格样式。

当我们预设的样式发生改变时,对之前已经执行过的单元格样式也会改变,这样可以快速修改之前单元格的样式。