`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


选择单元格


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟
打开一个新工作簿的时候,默认选中A1单元格。


当一个单元格处于选定状态下时他的边框是绿色的


选定一个单元格有两种办法

将鼠标移到单元格所在位置点击鼠标左键

在名称框里直接输入单元格地址行标和列号按Enter确认