`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


排序


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟
排序是处理表格数据经常使用的一个功能,它可以将杂乱无章的数据进行有规律的排列。

点击开始选项卡左右侧A-Z按钮,下拉菜单里有升序、降序和自定义排序三个功能。
在数据选项卡里也有排序功能

对数值快速排序
常规法排序操作,可以对文本进行拼音或笔画进行排序。
Excel也是支持按行排序,注意在选择排序区域时不能选中航标题
我们在处理很多数据的时候,可以根据实际需要进行多条件排序或自定义条件排序。