`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


设置打印区域


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟在一张工作表中会有很多数据,需要打印的只是其中的一部分,这时就可以设置打印区域。

选中目标区域,在页面布局选项卡点击“打印区域”选择“设置打印区域”点击文件-打印-设置-选择打印工作表、工作簿或打印区域取消打印区域只需点击“取消打印区域”