`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


创建自定义格式


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                   阅读时长:1分钟
Excel里面的数字格式如果满足不了我们的需要,此时就可以创建新的自定义格式。


选中需要自定义单元格区域,右键选择“设置单元格格式”,然后点击自定义即可修改需要创建的格式。


对数值进行自定义格式

单元格里数字添加完单位字符后会自动变为文本格式,这是无法进行算术计算的。此时需要自定义单元格的格式让依然是数值的形式。单元格对其方式就会默认人靠右对齐。