`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


自定义填充序列


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟

Excel自动填充的数据叫做序列,当然这个序列是可以自行定义的。

将自定义的序列的内容添加到自定义序列中即可。
添加序列时可手动录入也可选择区域录入。