`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


插入行与列


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟插入行:将鼠标移到行号,右键选择插入即可插入一行空白行


注意,新插入行是在选中行的上一行。


插入列是一样的,在列标右键选择插入,即在当前选中列左侧新增一列