`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


打印标题行和标题列


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟在打印多页Excel表格时,可以设置打印顶端标题行和左端标题列,使得每一页都有标题行和标题列,可以更好地看到每一行和每一列代表的意义。

在页面布局选项卡右侧点击“打印标题”进行设置要打印的标题在打印标题设置对话框里只有顶端标题和左端标题,如果想要低端标题也是可以的,只是有点复杂,大家可以联系我进一步学习。