`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


设置行高和列宽


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟手动调整行高列宽使用鼠标选中行,将鼠标移到行的下边框线鼠标变成上下箭头形状,即可拖动下边框调整行的高度。调整列宽只需将鼠标移到列的右边框线上进行拖动。

调整多行或多列,选中多个目标行或列,鼠标变成上下箭头形状时拖动,即每一行或列都 会被调整为相同的大小。
自动调整行高列宽在单元格选项卡里点击格式下拉菜单选择自动调整行高或自动调整列宽
精确设置行高列宽


选中目标行或列,在单元格选项卡里点击格式下拉菜单选择行高,弹出行高对话框即可输入需要设置的值,列宽设置操作方法一样。对多行多列的设置只需选中相应的行或列进行设置。