`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


条件格式


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟
当满足指定条件时,自动将单元格设置成相应格式。


在样式选项卡里点击条件格式,在下拉菜单选择需要显示的条件格式。
对年龄大于50的设置为绿色
如果想要取消这些条件格式,点击清除规则即可。