`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


选择单元格区域


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟
单元格区域是由多个单元格组成的,可分为连续的单元格区域和不连续的单元格区域


选择连续的单元格区域

选中第一个单元格按住鼠标左键拖动到最后一个单元格选择不连续的单元格区域

先选中第一块单元格区域然后按住键盘Ctrl在选择第二块或其他单元格区域