`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


合并与拆分单元格


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟


合并单元格

选中需要合并的多个单元格,在对齐方式选项卡里点击“合并后居中”即可合并所选单元格,合并后的单元格内容是原选中区域左上角单元格内容,单元格地址也是左上角第一个地址拆分单元格

选中合并后的单元格,在对齐方式选项卡里点击“合并后居中”下拉菜单选中“取消合并单元格”